ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients 

คนไข้พาร์กินสัน (PD) จำนวน 90% จะมีความผิดปกติของการพูด เรียกว่า “Hypokinetic Dysarthria” ลักษณะเด่นคือเสียงพูดจะเบาลง ออกเสียงไม่ชัดเจน และมักเกิดร่วมกับอาการเคลื่อนไหวทางกายอื่นด้วย ทว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและการการเคลื่อนไหวยังมีน้อย ดังนั้นจุดมุ่งหมายของวิจัยนี้คือศึกษาเสียงคนไข้ PD ชาวไทยเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเสียง กับความรุนแรงของโรค และการเคลื่อนไหวทางกายโดยการใช้แบบประเมิน UPDRS การศึกษานี้ประเมินในคนไข้ PD 100 คน และกลุ่มควบคุม (HC) 101 คน จับคู่แบบควบคุมอายุ ใช้การประเมินเสียงแบบ Phonation /a/ วิเคราะห์เสียงด้วยพารามิเตอร์ 15 ตัว พบว่าพารามิเตอร์ 14 ตัวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง PD และ HC เมื่อเปรียบเทียบตามความรุนแรงของโรค (early and advance stages) พบพารามิเตอร์ jitt, RAP, PPQ, sPPQ, vF0 และ NHR เท่านั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ พบความสัมพันธ์ปานกลางของ STD และพารามิเตอร์กลุ่ม frequency perturbation กับคะแนน UPDRS III, bradykinesia, gait and postural instability นอกจากนี้ STD กับ VF0 มีความสัมพันธ์กับ UPDRS III และ อีกหลาย Sub-score ในคนไข้ PD ระยะรุนแรง (advance stage) อีกด้วย