ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Management of motor fluctuations and dyskinesia in Parkinson’s disease patients.

การบรรยายของอาจารย์ ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในงาน Meet the expert conference 2021 โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบ virtual meeting

Read More

MDS-AOS Basic Science Summer School

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมดีๆ อีก 1 งานค่ะ
ขอเชิญ แพทย์ผู้สนใจ งานประชุม วิชาการ MDS summer school รูป แบบ Virtual ในวันที่ 7-8 สค นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนความรู้ทาง Basic science ที่เกี่ยวกับ movement disorders ต่างๆ

Read More

MDS EDUCATION ROADMAP

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ (MDS)

Read More

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients

การศึกษาเสียงคนไข้โรคพาร์กินสันชาวไทย เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความรุนแรงของโรค และการเคลื่อนไหวทางกาย โดยนักศึกษาปริญญาเอก Biomedical Engineering Programme คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Read More

RBD and rapid eye movement sleep without atonia in Parkinson’s disease

ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัดคลิปอธิบายงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังกัน

Read More

THE EFFICACY OF TELECONSULTATION FOR MANAGEMENT OF MOVEMENT DISORDERS IN THAILAND

พ.ญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย movement Disorders แบบ teleconsultation ในยุค new normal และจะได้นำเสนอผลงานในงาน MDS Virtual congress 2021

Read More

Parkinsonism hyperpyraexia syndrome in Parkinson’s disease patients undergoing deep brain stimulation: An indirect consequence of COVID-19 lockdowns

รายงานเคสผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่เกิดอาการ parkinsonism hyperpyrexia syndrome ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ไว้อย่างน่าสนใจ โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ผศ.พญ.ดร.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล และพญ.ศศิวิมล​ วีร​ะ​เมธี​กุล​ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More

Helicobacter pylori eradication improves motor fluctuations in advanced Parkinson’s disease patients: A prospective cohort study (HP-PD trial)

Best abstract of the year 2020, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับ การรักษา H.pyrlori กับอาการ motor fluctuatiions ในผู้ป่วย advance Parkinson’s disease โดยรศ.ประวีน โล่ห์เลขา อาจารย์แพทย์สาขาประสาทวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ และประธานวิชาการชมรมโรคพาร์กินสันไทย ***OPEN ACCESS***

Read More