ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

About Us

About Us

ชมรมโรคพาร์กินสันไทยเป็นชมรมวิชาชีพทางการแพทย์ ของแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านโรคพาร์กินสันและโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ

ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

The Thai Parkinson’s Disease and Movement Disorders Society is a group of clinicians who are interested in Parkinson’s disease and other movement disorders.

The society is affiliated with the International Parkinson and Movement Disorders Society

and works under the supervision of the Thai Neurological Society.

วิสัยทัศน์

องค์กรแพทย์ระดับนานาชาติที่น่าเชื่อถือของแพทย์และประชาชน

Vision

An honorable international medical organization for physicians and general public 

พันธกิจ

 1. กระจายความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติสู่แพทย์และประชาชน
 2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเรื่อง สาเหตุ การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษา โรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และแนวทางกับหน่วยงานรัฐบาลและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติให้ได้รับการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 1. จัดการอบรมวิชาการที่ทันสมัยเรื่องโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ ให้กับแพทย์และประชาชน
 2. ประสานงานและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งในและต่างประเทศ
 3. จัดทำสื่อความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 4. ให้ทุนและช่วยหาทุนสนับสนุนงานวิจัยโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้การรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุด
 

Mission

 1. Disseminate information on movement disorders to doctors and the general public.
 2. Encourage research into the causes, prevention, and treatment of movement disorders.
 3. Provide expertise, advice, and direction to governments and regulatory agencies in order to benefit patients in the approval of safe and effective therapeutic procedures by assisting them in the creation of policies that affect research and patient care.

 

Objectives

 1. Providing physicians, scientists, and the general public with educational programs designed to advance scientific and clinical knowledge regarding movement disorders.
 2. Collaborating with other international and local organizations. 
 3. Using medias to publish articles, movies, and other ancillary materials regarding movement disorders that adhere to high scientific standards.
 4. Increasing support for movement disorder research by using the Society’s influence and resources. 
 5. Contact Regulatory agencies, in order to aid patients in the approval of safe and effective therapeutic methods. 

COMMITTEE

Senior Advisory Board

 • Maj.Gen. Jithanorm  Suwantamee, MD
 • Prof. Rawiphan  Witoonpanich, MD.
 • Prof. Niphon  Poungvarin, MD.
 • Assoc.Prof. Siwaporn  Chankcachang, MD.
 • Somsak  Laptikultham, MD.
 • Prof. Kammant  Phanthumchinda, MD.
 • Somchai  Towanabut, MD.
 • Assoc.Prof. Naraporn  Prayoonwiwat, MD.

Advisor to Thai Parkinson Disease-Movement Disorders Society

 • Pairoj  Boonkongchuen, MD
 • Apichart  Pisarnpong, MD
 • Prof. Roongroj  Bhidayasiri, MD

President of Thai Parkinson Disease-Movement Disorders Society

 • Col. Parnsiri Chairangsaris, MD

Vice President 

 • Akravudh  Viriyavejakul, MD

Head of Academic Affairs

 • Assoc.Prof. Praween  Lolekha, MD

Treasurer

 • Natlada  Limotai, MD

Committee Member Affairs

 • Surat  Tanprawate, MD
 • Surat  Singmaneesakulchai, MD
 • Priya  Jagota, MD
 • Sitthi  Petchrutchatachart, MD
 • Onanong  Phokoewwarangkul, MD 
 • Prachaya  Srivanitchapoom, MD
 • Pattamon  Panyakaew, MD
 • Jirada Sringean, MD
 • Pichet  Termsarasab, MD
 • Chayut  Kasemsuk, MD
 • Yuvadee  Pitakpatapee, MD

Secretariat

 • Namfon  Naikajorn